Styrbar boring

Styret boring er en ledningsunderføringsmetode, der anvendes til boring for og itrækning af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør. Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger på jordoverfladen giver operatøren oplysninger om dybde og hældning og dermed en mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet.

Boringen udføres over 2 eller flere omgange. Først bores der et pilotrør igennem ved hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, monteres der en udvider, en såkaldt reamer, der sammen med et medierør trækkes tilbage til udgangspunktet for boringen.

Under boreprocessen tilføres der vand eventuelt tilsat bentonit eller andet additiv til transport af borematerialer og til stabilisering af boretunnelen.

Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en start- til en modtagegrube eller en kombination heraf.

 

Standard borerapport - Digital borerapport

Et tilsluttet firma skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i én af kontrolordningen udarbejdet standard borerapport, der indeholder følgende dokumenter:

 1. Forside

 2. Borejournal – data

 3. Længdesnit og Boreplan

 4. Borejournal – målinger

  Herudover skal en borerapport indeholde efterfølgende dokumenter, hvis disse er aktuelle for det udførte arbejde:

 5. Kontrolskema vedrørende en gravitationslednings start- og slutpunkt
 6. Kontrolskema ved boringer i Banedanmarks arealer

 7. Afvigerapport
 8. Supplement til ovennævnte dokumenter 1 til og med 7, eksempelvis ved en større udgave af Længdesnit og Plantegning som udført.

 

For hver boring – eller for hver serie af flere ensartede boringer – skal der udarbejdes en borerap-port. Firmaet skal have godkendt en procedure for registrering og opbevaring af borerapporter.

 

Borerapporten er en del af et borearbejdes kvalitetssikring. Borerapporten skal derfor opbevares af firmaet og skal være tilgængelig for såvel kunden som kontroludvalget.

 

Kontrolordningen har udviklet en digital udgave af standard borerapporten, der har kunnet bruges siden 15. juli 2015. Det er de tilsluttede firmaer, der selv kan beslutte sig for at bruge en digital kvalitetssikring. Foreløbig er det tilfældet for 9 af de tilsluttede firmaer.

 

Kundeaftale om styret boring

Forud for hver opgaves opstart skal der mellem bygherren og/eller hovedentreprenøren og den entreprenør, der skal udføre opgaven, indgås en aftale om en række leverancer og ydelser vedrørende bl.a. forundersøgelser, materialeleverancer og indmålinger samt til- eller fravalg af andre ydelser i forhold til kontrolordningens krav.

Denne aftale skal anføres i særlige rubrikker på standard borerapportens forside.

Aftalen kan indgås med parternes underskrifter eller, hvis det er mere praktisk, i form af en henvisning til et byggemødereferat eller et andet dokument, der omtaler aftaleindgåelsen.

 

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder:

NCC Danmark A/S  Metode: NCC Styret boring, Optagelsesbevis 2020-22

Munck Forsyningsledninger A/S  Metode: Styret boring, Optagelsesbevis 2020-22

Entreprenørfirmaet Østergaard A/S  Metode: Styret boring, Optagelsesbevis 2020-22

Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S Metode: Styret Boring, Optagelsesbevis 2022

Zacho-Lind A/S  Metode: Styret boring, Optagelsesbevis 2020-22

 

VP NO-DIG ApS Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-22

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S  Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

 

Jacob Post Styret Underboring A/S  Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

 

Brdr. Nørulf A/S  Metode: Styrbar boring, Optagelsesbevis 2020-23

 

Petri & Haugsted A/S  Metode: Styret boringOptagelsesbevis 2020-22

 

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S  Metode: Styret BoringOptagelsesbevis 2020-23

 

Entreprenør Villy Andersen  Metode: Styret BoringOptagelsesbevis 2020-22

 

Danboring A/S Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-22

 

G.C. Entreprise Køge ApS Metode: Styret underboringOptagelsesbevis 2020-23

 

Entreprenørfirmaet Langberg A/S Metode: Styrbar underboringOptagelsesbevis 2020-23

 

Hedegaard Boring A/S Metode: Styrbar boringOptagelsesbevis 2020-23

 

S.H.T. Vand & Miljø ApS Metode: SHT Styret Underboring, Optagelsesbevis 2020-23

 

Lonico ApS Metode: Styrbar Underboring, Optagelsesbevis 2020-22

 

PA Underboring A/S Metode: Styret Underboring, Optagelsesbevis 2020-22 

 

Svane Entreprise ApS. Metode: Styret underboring, Optagelsesbevis 2021-2024.

 

Otek A/S Metode: Styret underboring, Optagelsesbevis 2021-2024.

 

I. Anker Andersen A/S. Metode: Styrbar underboring, Optagelsesbevis 2022-2025.

 

JTM Boring A/S: Metode: Styret underboring, Optagelsesbevis 2021-2024.

 

Respekt- og sikkerhedsafstande

For at blive optaget i kontrolordningen skal firmaerne kunne dokumentere, at den styrbare metode kan overholde tolerancer, sikkerheds- og respektafstande til eksisterende anlæg, samt at det anvendte rørmateriale overholder gældende standarder og leverandøranvisninger.

En metode til bestemmelse af den nødvendige sikkerhedsafstand mellem en kommende boring og et eksisterende ledningsanlæg er at benytte nedennævnte skema med respektafstande og regneark til udregning af den nødvendige sikkerhedsafstand.

Skema med respektafstande

Vejledning til skema med respektafstande

Regneark til beregning af sikkerhedsafstand

Endvidere skal virksomheden overholde krav til indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger, udarbejdelse af boreplaner, borejournaler, kvalitetssikring og kontrolplaner.

 

Udbud af styrbare boringer

På velkomstsiden og under Publikationer er der udlagt

 • Bygherrevejledning om styrbare metoder
 • Almindelig arbejdsbeskrivelse – ABB for styrbare metoder
 • Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse – SAB


Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse
kan her bruges til at udfylde og udskrive dokumentet med konkrete projektdata.

 

Kontrolordningens 12 punkter til et udbud

Kravene til de under kontrolordningen godkendte firmaer kan opstilles i følgende punkter, der samtidig kan bruges som specifikke krav i et udbudsmateriale ved indhentning af tilbud for styrbar boring:

 1. Generel beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber.
 2. Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.
 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger.
 4. Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes.
 5. Data for installerede ledninger.
 6. Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast.
 7. Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS 462.
 8. Udarbejdelse af afvigerrapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb.
 9. Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl.
 10. Dokumentation for bortskaffet boremudder.
 11. Kvalitetshåndbog.
 12. Tilbudsgiver skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg.