Proceskontrol

Strømpeforing

Mindste omfang af prøveudtagning og afprøvning.
I forbindelse med udførelse af strømpeforinger i dimensioner over Ø 150 mm skal der fra mindst 25 % af samtlige installationer udtages et prøvestykke. Ved strømpeforinger i dimensioner på højst Ø 150 mm nedsættes udtagningsfrekvensen til 10 %. Prøvestykket opbevares på virksomheden.

Af de udtagne prøvestykker skal et antal svarende til mindst 10 % af samtlige installationer testes på eget eller eksternt laboratorium. Prøveemner til test udskæres af prøvestykkerne.

Ovennævnte udtagnings- og prøvningsfrekvenser forudsætter, at det tilsluttede firma er i normal kontrolklasse og udfører mindst 10 installationsenheder pr. måned.

Hvis firmaet kommer i skærpet kontrolklasse eller udfører færre end 10 installationsenheder pr. måned, skærpes kravene til omfanget af prøveudtagningen og afprøvningen jvf. Tekniske bestemmelser Bilag 5.4.

Hvis et tilsluttet firma ikke kan overholde de fastsatte prøvningsfrekvenser, skal der under opsyn af kontrolordningen udføres et antal simulerede installationer i en prøvebane.

Afprøvning
Virksomhederne skal gennemføre prøvningen af

  • korttidsringstivhed bestemt på et ringemne (EN 1228:1996)


Tæthedsprøvning
Herudover afprøves systemtætheden i et omfang svarende til mindst 2 % af de udførte installationer, dog mindst 5 tæthedsprøvninger pr. år.

Indberetning af resultater af proceskontrol
Resultatet af proceskontrolkontrollen indberettes halvårligt til kontrolordningen, der gennemgår og kommenterer indberetningen over for det tilsluttede firma.

Proceskontrollen er firmaets løbede egenkontrol af det udførte arbejdes kvalitet.

Ud fra det tilsluttede firmas indberetning af prøveresultater vurderer kontroludvalget, om den deklarerede karakteristiske værdi af korttids E-modulet er overensstemmende med prøveresultaterne af samme fra proceskontrollen. Når afvigelsen er på mere end 10 % af den deklarerede værdi, indledes en procedure med henblik på fastsættelse af en ny karakteristisk værdi.

Det er kontrolordningens hensigt, at proceskontrollen overflødiggør, at der i de enkelte bygherrers udbudsmaterialer stilles særskilt krav om laboratorieprøvning af den aktuelle strømpeforing.

 

Dimensionering

Til brug ved dimensionering anvendes E-modul bestemt ved såvel korttidsringstivhed som ved langtidsringstivhed.

 

Rørsprængning

Da der til rørsprængning udelukkende anvendes rørprodukter tilvirket på fabrik med et DS-certifikat eller tilsvarende er rørsprængning ikke omfattet af de samme krav til proceskontrol, dvs. prøvning af det installerede rørmateriale, som strømpeforing.

 

Stram foring

Af samme årsag som ved rørsprængning gennemføres der heller ikke proceskontrol ved stram foring.

 

Generelt

Systemer til rørsprængning af vand- eller kloakledninger og systemer til stram foring af kloakledninger skal selvfølgelig helt opfylde de samme krav til kvalitetssikring og kontrolplaner som ved strømpeforinger.