Klageadgang

Klager over forhold, der vedrører kontrolordningen, eller over forhold, der har forbindelse med de optagne firmaers godkendte deklarationer, kan indbringes for kontroludvalget.

 

Entrepriseretlige uoverensstemmelser ud over ovennævnte skal behandles efter de sædvanlige entrepriseretlige regler, sædvanligvis AB 92.

 

Kontroludvalget kan blandt andet beslutte sig for at aflægge et indklaget firma et eller flere ekstraordinære kontrolbesøg.

 

Klagesager, der ønskes forelagt kontroludvalget, fremsendes via sekretariatet.

 

Efter fremsendelsen af en klagesag vil klageren blive afkrævet et gebyr på 5.000 kr., før kontroludvalget vil indlede en behandling af klagen. Såfremt klageren får medhold i sin klage, tilbagebetales dette gebyr.